سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی توکلی یرکی – کارشناسی ارشد تکتونیک، اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرا

چکیده:

به منظور احداث سازههای مقاوم در برابر زمینلرزه، نیازمند تحلیل خطر لرزهای به منظور برآورد جنبش نیرومند زمین هستیم. بررسی خطر لرزهای، به دو روش تعینی و احتمالاتی انجام میشود. در این نوشتار، در ابتدا با روش تعینی، ۴۴ گسله موجود در گستره طرح ساختگاه سد آبگرم (در حوالی شهر سمنان) بررسی و با استفاده از روابط تجربی موجود، بزرگترین زمینلرزه محتمل و همچنین بیشینه شدت نسبی و شتاب افقی حاصل از فعالیت آنها در محل ساختگاه سد، محاسبه شده است. بر پایه این نوع تحلیل، بزرگترین زمینلرزه محتمل قابل رویداد در گستره طرح با بزرگی سطحی ٧٫٣٩ (متعلق به فعالیت گسل مشاء) برآورد شده است. در حالیکه بیشینه شتاب افقی و شدت نسبی به ترتیب با مقادیر g 0.5 و IIX (متعلق به فعالیت گسل نمکدان) محاسبه شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل احتمالاتی و لحاظ آنکه تمام زمینلرزهها و همه چشمههای لرزهای با فاصلههای مختلف از ساختگاه با در نظر گرفتن احتمال وقوع تمام رویدادها مورد توجه قرار میگیرند، محاسبات انجام شده است. در اینجا نیز همان ۴۴ گسل فعال موجود در گستره طرح ساختگاه سد آبگرم تحت بررسی شده گرفته اند. سپس آهنگ فعالیت هر چشمه با توجه به الگوی لرزهخیزی گستره محاسبه و پس از آن به ازای درصدهای متفاوت احتمال رویداد زمینلرزه و لحاظ عمر مفید سازه احداثی، برآورد احتمالاتی خطر لرزهای صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از روش احتمالاتی، بیشینه شتاب افقی مبنای طراحی و شتاب حداکثر طراحی در محل ساختگاه سد آبگرم به ترتیب g 0.2 و g 0.5 میباشند.