سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رمضانی خورشیددوست – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

پس از گذشت حدودبیست و چهارسال از معرفی اولین چارچوب معماری سازمانی توسط زکمن افراد و سازمان های زیادی در راستای معرفی چارچوبهای معماری مختلف کوشیده اند و هریک موفق به برطرف نمودن بخشی از نیازهای موجوددراین حوزه شده اند کاربران این چارچوبها البته امروز با چالشهای دیگری درحوزه مدیریت بازاریابی نیز روبرو شده اند که دربرخی موارد حیات اقتصادی آنها را تهدید می کند به این ترتیب با رشد فزاینده کاربرد معماری سازمانی و به تبع چارچوب های معماری سازمانی این سوال به ذهن متبادر می شود که اساسا چارچوبهای مطرح در حوزه معماری سازمانی تاچه حد قادرند دغدغههای فرایند مدیریت بازاریابی را پشتیبانی کنند مقاله حاضر ضمن ارایه مروری برچارچوب های معماری سازمانی پرکاربرد به پاسخ به این سوال می پردازد و همراه با تحلیل عوامل موثر برمدیریت بازار کیفیت پشتیبانی چارچوبهای مورد اشاره از هربخش از فرایند مدیریت بازار را مورد بحث قرار میدهد.