سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آقازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
کاوه محمدسیروس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
مهدی نظری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله با فرض اینکه رویکرد سیستم های بازوبسته توانسته تاحدی درک روابط و متغیرهای پیچیده سازمان های امروزی را تسهیل نموده و رویکردی موثر درحل مشکلات سازمان های پیچیده باشد به نگارش درآمدها ست مقاله پیش رو مبتنی براین رویکرد سازمان های اجتماعی را سیستمی با درجه آزادی بازبودن درتقابل و تعامل با نیروهای خارج سازمان دانسته و ازطریق مطالعه موردی با رویکرد سازمان های ایرانی به بررسی ارتباط درجه آزادی سیستم سازمان با موقعیت سازمان روی چرخه عمر سازمان می پردازد تا ازاین طریق ابزاری سریع تر برای تشخیص دوره عمر سازمانی و نیز ابزاری جهت پیش بینی و صحه سنجی حرکت درست سازمان روی چرخه عمر سازمان دردسترس مدیران و محققان سازمان و مدیریت قرار دهد ازلحاظ هدف تحقیق کاربردی روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است