سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه پناهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایرج ملک محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

آب آبیاری به عنوان منبع ضروری در تولید و فعالیتهای معیشتی خانوار مشارکت دارد، در سالهای اخیر ایجاد ارتباط میان تقاضای مصرف کنندگان و عرضه کنندگان آب به منظور اطمینان از کافی بودن آن برای کشاورزی، مدیریت پایدار نظام آبیاری و برآورده ساختن سایر نیازها مورد توجه بوده است. مولدان آبی کار به منظو شناسایی راهکا رهای ارتقای مدیریت بهینه آب کشاورزی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. در تحقیق حاضر به منظور دستیابی به اهداف از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و ۳۵۰ نفر از مولدان آبی کار به عنوان نمونه از شش منطقه انتخاب شدند. بر اساس دیدگاه افراد پاسخگو و از طریق ماتریس ساختار عوامل موثر بر پذیرش روشهای نوین آبی به عنوان م تغیرهای متمایز کننده دو گروه( استفاده کننده از روشهای نوین و روشهای سنتی ) مشخص و معلوم گردید که درآمد، میزان همکاری مولدان با نهادهای فعال در مدیریت منابع آب کشاورزی، توانمندی افراد پاسخگو در مدیریت منابع آب کشاورزی و اندازه مزرعه مولدان به عنوان عوامل متمایز کننده می باشد که نشان می دهد ۴۰ درصد از تغییرات متغیر گروه بندی مدل توسط چهار متغیر ذکر شده تبیین و ما بقی به وسیله عوامل دیگری که در این تحقیق در دسترس نبودند تبیین شده است.