سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بشری بهادری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در تحقیق حاضر، پاسخ شکست لرزه ای سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است.مفهوم مکانیک شکست غیرخطی و مدل ترک پخشی چرخان برای مد لسازی شکست کششی بتن در شرایط بارگذاری دینامیکی به کار برده شده است. مدل مورد استفاده شامل جنبه های مختلفی برای شبی هسازی رفتار غیرخطی بتن در کشش در سدهای وزنی بتنی است و شامل رفتار پیش از نر مشدگی، شروع نر مشدگی، رفتار بتن در حین ترک و تاثیر سرعت بارگذاری تحت بارهای دینامیکی است. در این تحقیق معادلات تعادل دینامیکی با استفاده از روش انتگرالگیریα حل شده اند. اعتبار مدل به کار رفته با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است. آنالیز لرز های سد کوینا با استفاده از رکوردهای زلزله کوینا به روش عددی انجام گرفته است و با نتایجسایر مدل های عددی و آزمایشگاهی مقایسه شده است. پروفیل ترک به دست آمده برای سد کوینا انطباق عالی با نتایج آزمایشگاهی دارد