سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحسان شکیب – دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا حسینی – کارشناس ارشد

چکیده:

بهبود راندمان سیستمهای حرارتی و بازیافت حرارت در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. سیکل های نیروگاهی بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی، در فرایند تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی مقدار قابل توجهی از انرژی را تلف می-کنند.در این پژوهش با توجه به اینکه نیروگاههای حرارتی واقع در جنوب کشور به خاطر شرایط جغرافیایی دسترسی کافی به آب شور دارند با استفاده از آب شیرین کن چند مرحله ای تبخیری اقدام به بازیافت حرارت از سیکل توربین گاز نیروگاه خلیج فارس شده است. مطالعات برای واحد شماره ۱ این نیروگاه انجام گرفته است. پس از انجام مدل سازی و شبیه سازی نرم افزاری سیستم تولید آب شیرین، میزان تولید آب شیرینبرآورد شده است. در این برآورد تاثیر پرارمترهایی نظیر دمای هوا، شوری آب و فشار بخار محرک آب شیرین کن که می بایست توسط یک بویلر بازیاب تامین شود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دمای هوا از مقدار ۶ تا ۴۶ رجه سانتیگراد، تولید آب شیرین در آب شیرین کن های شش مرحله از حدود ۶۲۰۰۰ مترمکعب در روز به ۵۳۰۰۰ متر مکعب در روز و برای آب شیرین کن های هشت مرحله از حدود۸۰۰۰۰ متر مکعب در روز به ۷۰۰۰۰ متر مکعب در روز کاهش خواهد یافت. همچنین مشخص گردید که تغییرات دمای آب شور بر میزان تولید آب شیرین تاثیر ندارد چراکه دمای آب شور خروجی از چگالنده ثابت بوده و تغییر نمی کند و در واقع کاهش یا افزایش دمای آب شور بر دبی آب خنک کن مورد نیاز در چگالنده تاثیر دارد. فشار بخار محرک آب شیرین کن نیز تاثیر بسزایی بر تولید آب شیرین دارد چنانکه با افزایش فشار بخار به دلیل کم شدن دبی بخار تولیدی از میزان تولید آب شیرین نیز کاسته می شود