سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین عتیق – کارشناسی – وزارت آموزش و پرورش
کریم مقصودی – استادیار- دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

توان و راندمان توربینهای گازی با افزایش دما و رطوبت هوای محیط کاهش مییابد، کاهش توان خروجی بویژه در فصل گرما و افزایش مصرف انرژی ، مشکلات زیادی ایجاد مینماید. برای جبران این کاهش، از خنککاری هوای ورودی به کمپرسور استفاده میشود. بسته به شرایطاقلیمی روشهای مختلفی برای خنککاری هوا بهکار میرود که شامل روشهای تبخیری، روشهای تبریدی و سیستمهای ذخیره ساز انرژی میباشند. پیشبینی عملکرد توربین گازی در شرایط خارج از نقطه طراحی ، نیازمند مدلسازی عملکرد تکتک اجزاء واحد گازی و ایجاد تطابق کاری بین اجزاء میباشد.نتایج مدلسازی توربین گازی Centaur T کاری بین اجزاء میباشد.نتایج مدلسازی توربین گازی۴۵۰۰ نشان میدهد در شرایط محیطی مردادماه شهر اهواز کاهش توان خروجی توربین گازی مربوطه بیش از ۲۸% میباشد. نتایج بررسی تاثیر سرمایش هوا نشان می دهد که باافزایش رطوبت نسبی محیط کارائی روشهای سرمایش تبخیری کاهش یافته ، درمناطق گرم ومرطوب استفاده از سیستمهای تبریدی از نظر میزان افزایش توان خروجی مناسبتر میباشد.