سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی
مهدی شرافتی – دانش آموخته دانشگاه شهرکرد دانشکده مهندسی

چکیده:

در این تحقیق مدل یک چرخه بازگشت ناپذیر استاندارد هوای دوگانه به کمک ترمودینامیک زمان محدود و با در نظر گرفتن انتقال حرارت از محفظه احتراق به دیواره سیلندر، تلفات اصطکاکی و وابستگی غیرخطی گرمای ویژه به درجه حرارت ارائه گردید. با فرض مثالهای عددی، روابط بین توان خروجی برحسب نسبت تراکم و بازده حرارتی با تغییر پارامترهای همچون طول کورس پیستون، دور موتورمیل لنگ ، مقدار جرم ورودی سیال عامل به سیلندر و ماکزیمم دمای سیال عامل در سیلندر استخراج گردید نتایج نشان دهنده تاثیر این پارامترها بر توان خروجی و بازده حرارتی چرخه هوای دوگانه است تغییرات توان خروجی برحسب بازده حرارتی یک منحنی حلقوی را نشان میدهد افزایش طول کورس پیستون و دور موتور میل لنگ ابتدا باعث افزاش و سپس کاهش توان خروجی ماکزیمم می گردد.