سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اقلیما مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسن حجتی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا اکبری آلاشتی – استادیارصنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین مقاله تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار ساخته شده از موادمدرج تابعی (Functionally Graded Material-FGM) با ضخامت متغیر و خواص مکانیکی وابسته به دما با استفاده از روش تئوری خواص مادی متغیر (Variable Material Property-VMP ارایه شدها ست میدان دمایی با توزیع غیریکنواخت و تغییر در راستای شعاعی دیسک فرض شده و خواص ماده نیز براساس توزیع قانون توانی، برحسب کسر حجمی مواد تشکیل دهنده و بادرنظر گرفتن وابستگیدمایی خواص مکانیکی مدل شده است. دربررسی عددی تغییرات تنش ها و کرنش ها بدون درنظر گرفتن وابستگی خواص مکانیکی به دما و نیز با درنظر گرفتن آن بررسی شده است نتایج بدست آمده نشانمیدهد که خطای حاصل از درنظر نگرفتن وابستگی دمایی خواص مکانیکی در تنش ها نسبتا زیادی است درپایان تاثیر تغییرات دمایی هندسه دیسک شاخص درجه بندی ماده و سرعت زاویه ای برروی تنشها بررسی شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که این پارامترها تاثیر قابل توجهی برروی توزیع تنش دیسک FGM دارد.