سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اقلیما مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدحسن حجتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا اکبری الاشتی – استادیار ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله، تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعیFGM) با ضخامت متغیر، با روشهای مختلف ارائه شده است. روشهای درنظرگرفته شده، تئوری خواص مادی متغیرVMP) روش رانگ-کوتا و تحلیل المان محدود است. میدان دمایی با توزیع غیریکنواخت و با تغییر در راستای شعاعی دیسک درنظرگرفته شده و خواص ماده نیز براساس توزیع قانون توانی،برحسب کسر حجمی مواد تشکیلدهنده مدل شده است. در بررسی عددی، تاثیر شاخص درجهبندی ماده و سرعت زاویه- ای بر روی تنشها بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که این پارامترها تاثیر قابل توجهی بر روی توزیع تنش دیسک FGM دارد