سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم شاهی – کارشناس ارشد عمران سازه مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بهین طرح آریا اص

چکیده:

درگودبرداری سازه های شهری و زیرزمینی و ساحلی یکی از مهمترین مسائل نحوه جلوگیری ازورود آبهای زیرزمینی و زیرسطحی به محل گود می باشد درسازه های شهری نظیر مترو و .. بعلت محدودیت فضا ادغام سازه نگهبان و اصلی بسیار معمول است یکی از پرکاربردترین روشهای گودبرداری در شرایط فوق استفاده از روش شمع های متقاطع می باشد اغلب مراجع معتقدند که این روش آببندی خوبی دارند ولی روشی برای کمی کردن آن ارائه نشده است در سازه هایی نظیر مترو و پناهگاه ها و … تعین میزان نشت وارد شده به درون سازه اهمیت خاصی دارد در تحقیق حاضر به بررسی و تعیین میزان دبی نشت آب وارده به درون یکی از ایستگاههای مترو شهر اصفهان پرداخته شده است ابتدا اطلاعا ت پایه مورد نیاز برای انجام کار جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش اجزا محدود تحلیل تراوش در دو حالت دو بعدی و سه بعدی انجام شد.