سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه نور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

فرایند فرسایش خاک و ارزیابی کنترل آن از مهمترین پیش نیازهای مدیریت صحیح منابع آب و خاک درحوزه های آبخیز به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است شرایط حساس اکولوژیک دراین قسمت از کشور به گونه ای است که تخریب پوشش گیاهی باعث لطمات شدید زیست محیطی درون و برون منطقه ای خواهد شد مطالعه همچنین تعیین نقش دخالت های کنترل پذیرانسانی از طریق تغییرکاربری اراضی بسیار مهم بوده و بررسی مقایسه ای آنها بسیار حائز اهمیت است دراین راستا تحقق حاضر با هدف ارزیابی هیدرولوژیکی تخریب مراتع درمنطقه خسبیجان اراک پایه ریزی شده است بدین منظور اقدام به شخم مراتع بذرپاشی دربعضی مناطق و ایش ماندن سایرمناطق صورت گرفت