سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوران حسنی فرد – دانشگاه تبریز
مهرداد جهانبخش – دانشگاه تبریز
محمد زهساز – دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله رهیافت رشدترک خستگی برایتحلیل عمر انتشار ترک خستگی دراتصالات جوش اصطکاکی نقطه ای درآلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵-T6 به کاربرده شده است آزمونهای خستگی نمونه های کششی برشی برای عمق نفوذ ۰٫۹mm و سرعت دورانی ابزار ۲۰۰۰rpm انجام شده و سطح مقطع نمونه های برش یافته مورد بررسی قرارگرفته است مشاهدات تجربی نشان داده است درشرایط بارگذاری متناوب ترک خستگی از عیوب ذاتی موجود درناحیه اغتشاش جوش اغاز شده درراستای دکمه جوش پیشروی کرده ودرجهت ضخامت رشد می کند تا منجر به شکست نهایی شود براین اساس ترک خستگی در اتصالات جوش اصطکاکی نقطه ای با استفاده از مدلسازی المان محدود دو بعدی شبیه سازی شده است و تحلیل المان محدود برای بدست آوردن فاکتور شدت تنش درنوک ترک خستگی به کارگرفته شدها ست تخمین عمر انتشار ترک خستگی با استفاده از رابطه واکر انجام شده است و نتایج با داده های تجربی به دست آمده ازآزمون خستگی مقایسه شده است.