سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد عباسعلی نژاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان
علیرضا پیریائی – مدیریت اکتشاف وتولید وزارت نفت، تهران
منصوره قربانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

به منظور شناخت تاثیر گنبد نمکی کوه خمیر بر روی محیط رسوبی نهشته های پالئوسن- ائوسن( پابده – جهرم) در جنوب باختری بندرعباس، دو برش چینه شناسی از این نهشته ها در بخش خاوری وباختری تاقدیس کوه خمیر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات سنگ شناسی انجام شده نشان می دهد در گستره خاور منطقه مورد مطالعه، سازند پابده متشکل از طبقات نازک تا متوسط مارن های با میان لایه های نازک آهک و شیل بوده وبا ریزرخساره شاخص بایومیکرایت (وکستون بیوکلاستی) و میکرایت(گل سنگ آهکی) در یک محیط پلاژیک نهشته گردیده است. اما در بخش باختری نهشته های پالئوسن-ائوسن در قالب سازندهای پابده متشکل از طبقات آهکی با میان لایه های مارن با ریز رخساره شاخص پکستون و سازند جهرم متشکل از طبقات دولومیت آهکی با ریز رخساره شاخص پکستون تا گرینستون در یک محیط نزدیک سکو تا سد کربناته نهشته شده اند. بنابر این در بخش خاوری گستره مورد نظر (نزدیک گنبد نمکی خمیر) این نهشته ها تحت تاثیرحرکات گنبد نمکی خمیر متاثراز حرکات زمین ساختی آلپین قرار گرفته و این گنبد نمکی در حین بالا آمدن به ایجاد یک محیط نسبتا عمیق در این بخش از جنوب باختری بندرعباس کمک کرده است.