سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی میران بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت دبیر شهی
علی پور کمالی انارکی – استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرشاد کوثری – استاد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین اثرپژوهشی بهبود هدایت حرارتی نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با نانولوله کربنی با هدف بهینه سازی عملکرد حرارتی مورد بررسی قرارگرفت همچنیندرتوصیف اثرهدایت حرارتی همواره ازنظریه متوسط موثر پیروی خواهد شد مدل پیشنهادی پیش رو جهت پیشگویی هدایت حرارتی و الکتریکی موثر یک نانوکامپوزیت ازنظریه مذکور استفاده خواهد شد که برای محاسبه خواص برای ساختارهایی استکه محتویات آن بصورت سازمان یافته جانشانی شده است درپایان نتایج بدست آمده مربوط به هریک از مشخصه ها و وابستگی آنها به مشخصه های ساختاری نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار میگیرد.