سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نعمت اله اکبری – دانشیار اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان
هما موذن جمشیدی – دانشجویدکتری اقتصاد شهری و منطقه ای

چکیده:

اگر شهرداری به مثابهیک بنگاه اقتصادی درنظر بگیریم کهدرحال فعالیت تولیدی مصرفی و سرمایه گذاری می باشد بطور مستقیم یا غیرمستقیم و منفی و یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار میگیرد چرا که شهرداری ها به طور متوسط حدود ۳۰ درصد از مصارف بودجه ای خود را به حمل و نقل و ساخت و ساز شهری اختصاص میدهند و انتظار براین است که این بخش از هزینه های مستقیما و بطور منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند درمقابل بیش از ۵۰ درصد از کل منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی تامین می شود دراین ردیف درآمدی بیش از ۸۰ درصد از درآمد مربوط به عوارض فروش تراکم است و انتظار می رود با حذف یارانه های حامل این انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی بازا رمسکن تحت تاثیر قرارگرفته و این بخش از درآمد شهرداری نیز تحت تاثیر قرارگیرد. دراین مقاله اثرات هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه شهرداری اصفهان به دو صورت قبل از هدفمند کردن براساس پیش بینی و برآورده ها و پس از اجرای هدفمند کردن براساس داده های واقعی اندازه گیری شدها ست همچنین دراین مقاله سعی شده است دیدگاه مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری اصفهان با توجه به نمونه غیرتصادفی درخصوص اثرات هدفمند کردن یارانه ها سنجش شود نتایج روشها نشان میدهد هدفمند کردنیارانه هم به صورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم بردرآمد و هزینه شهرداری اصفهان اثر داشته است اگرچه دربرخی از قسمت ها نتایج واقع یدارای تفاوت معنی داری با پیش بینی ها و برآوردهای انام شده قب لا ز اجرای قانون دارد اما بصورت کلی نتایج واقعی با برآوردهای اثرات همگرا و همنوا هستند.