سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نعمت اله اکبری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاددانشگاه اصفهان
مائده نجارزادگان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
لیلا رفیعی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

شهرها به دلیل مزیت های منطقه ای و وجود صرفه های ناشی از مقیاس شکل می گیرند و منافع ناشی ازاین عوامل مزیت های منطقه ای و صرفه جویی ناشی از مقیاس درتعامل با هزینه های تجمع و افزایش تراکم شهری عمدتا هزینه های حمل و نقل تراکم جرم و جنایت، آلودگی و نیز افزایش قیمت زمین و مسکن اندازهیتعادلی شهررا مشخص می کنند شهرها براساس نوع عملکرد خود اندازه های متفاوتی دارند امروزه همه کشورهای جهان با پدیده توسعه شهری مواجه اند توسعه شهری دو جنبه دارد یک جنبه آن توسعه شهر و شهری شدن است که درارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها دریک سیستم شهری می باشد مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل اثرات ابزار سیاستی مهم دولت پرداخت یارانه بنزین برپدیده نخست شهری درایران برای داده های استانی دردوره ۱۳۸۸-۱۳۷۹ و با استفاده از داده تابلویی و تکنیکهای اقتصادسنجی فضایی وغیرفضایی پرداخته است آنچه درمجموع بررسی نتایج حاصل از برآوردمدلها میتوان گفت این است که پرداخت یارانه بنزین درایران علیرغم آنچه انتظار می رود موجب افزایش نخست شهری شده و این بهدلیل کمبود شبکه حمل و نقل پیشرفته گسترده و سراسری درکشور است همچنین درایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهری استانهای کشور وجود دارد یعنی عامل مجاورت استانها دارای تاثیر مثبت مورد انتظار برنخست شهری یکدیگر است که این مساله از نتایج آزمونهای خودهمبستگی فضایی استنباط می شود.