سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی –
امید بهارستان –
پیمان اکبری –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرمدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی برعملکردنوآورانه درشرکت ایران دارو انجام شد هاست دراین پژوهش تاثیریادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت کیفیت جامع TQM و عملکرد نوآورانه نیز بررسی شده است تحقیق حاضر ازلحاظ هدف ازنوع کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی پیمایشی است جامع آماری پژوهش شامل ۲۱۰ نفرازکارکنان شرکت ایران دارو بودند نمونه آماری این پژوهش ۱۳۶ نفربودند که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند جهت گرداوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ازمون الفای کرونباخ و روایی آن توسط اساتید دانشگاهی تایید گشته است برای تحلیل داده ها با هدف مشخص کردن صحت فرضیه های پژوهش ازنرم افزار SPSS و ازمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل ازازمون همبستگی پیرسون نشان دهنده تایید سه فرض اول این تحقیق بوده و نتایج حاصل ازازمون رگرسیون خطی نشان دهنده تایید فرض چهارم پژوهش بوده است.