سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا علی محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد هوافضا
داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا
رضا فرخی – کارشناس ارشد

چکیده:

سیستمهای فشارگذاری عمدتا وظیفه تحت فشارقراردادن مخازن سوخت و اکسید برای تامین فشار ورودی پمپ ها را دارا می باشند سیستم فشارگذاری تانک سوخت تغذیه خود را بطور مستقیم از سامانه هیدرولیکی موتور دریافت می کند که این امر موجب وابستگی عملکردی این دو به یکدیگر می شود دراین پژوهش تحلیل تاثیر متقابل ومتور و سیستم فشارگذاری مخزن سوخت یک سامانه پیشران فضایی مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور تهیه مدل ریاضی مرتبط با مدل فیزیکی موتور و سیستم فشار گذاری مخزن سوخت مورد بررسی قرارمیگیرد سامانه مورد بررسی دارای چهارالمان اصلی موتور سوخت مایع، تانک سوخت، محفظه اختلاط ، المان های انتقال سیال لوله ها می باشد درادامه رفتار سیستم با استفاده از مجموعه معادلات حاصل در محیط Simulink نرم افزار MATLAB شبیه سازی گردیده و درنهایت پاسخهای حاصل از مدل شبیه ساز با آزمون های واقعی انجام شده برروی سامانه مورد مقایسه قرارگرفته اند.