سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

سعید صمدی – استادیار دانشگاه اصفهان
مریم السادات نحوی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
مصطفی رجبی – استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

هدف این مطالعه تحلیل تاثیر سیاست های پولی برپس انداز ملی در اقتصاد ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۲ است روش تحقیق کتابخانها ی است جامعه آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی شامل پس انداز ناخالص ملی تولید ناخالص داخلی نقدینگی رشد اقتصادی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ سود سپرده ۵ ساله یمب اشد با ثابت درنظر گرفتن سایرعوامل فرضیه تحقیق مبنی بررابطه علی بین متغیرهای مذکور در کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری و تصحیح خطای برداری مورد ازمون قرارگرفت نتایج این مدل نشانمیدهد که اثرات تغییرات نقدینگی برنرخ پس انداز ملی درکوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است و با گذر زمان این آثار خنثی می شود همچنین تاثیر نرخ ارز در بازار آزاد دربلندمدت مثبت و معنی دار است و درکوتاه مدت منفی ولی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد که می توان دراین باره به رشد بسیار زیاد نرخ ارز در بازار آزاد کهباعث جابجایی در سبد دارایی ها از پول ملی به سمت طلا و ارزهای معتبر می شود اشاره کرد تاثیر نرخ سود سپرده ۵ ساله برنرخ پس انداز ناخالص ملی درکوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است.