سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ترانه حائری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

فاکتورهایی که برای برآورد میزان خطر در اثر رخداد انواع نقص سیستم به صورت سنتی درنظر گرفته می شوند شامل فراوانی o شدت S و احتمال عدم کشف D یک رخداد می باشد هدف تامین ایمنی سیستم و برآورد میزانخطر رخداد انواع نقص دراجزا می باشد به خاطر طبیعت کیفی اطلاعات و برای اینکه تحلیل منطقی تر وسازگار تر شود یک روش با استفاده از منطق فازی پیشنهاد شده است در روش پیشنهاد شده این پارامترها بصورت اعضای مجموعه های فازی که با استفاده از توابع عضویت فازی شده اند نشان داده شده است این پارامتر ها درموتور استنتاج فازی ارزیابی و قوانین فازی برای آنها تعیین می شود تا بتوانند برای تعیین میزان خطر نقص سیستم مورد استفاده قرارگیرند. نتیجه فازی سپس برای دستیابی به شماره اولویت خطر غیرفازی می شود هرچه شماره اولویت خطر بزرگتر باشد میزان خطر بیشتر و هرچه کوچکتر باشدمیزان خطر کمتر خواهد بود