سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسر خزائی پول – دانشگاه غیرانتفاعی پویندگان دانش چالوس
جواد خزائی پول – دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ایران

چکیده:

نیاز به جذب کسب، نفوذ و نگهداری گردشگران نگرانی عمده ی بیشتر شهرهای توریستی است. کسب و حفظ گردشگر یک عامل تعیین کننده ی مهم برای کسب درآمد و همچنین پیروزی در جنگ رقابتی در صنعت توریسم می باشد. مطمئناً در این عرصه هر کس بهتر بتواند اعتماد و رضایت گردشگران را به خود جذب کند موفق می باشد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر تمایل به سفر مجدد به مقاصد گردشگری می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی نمونه ای متشکل از ۳۴۳ نفر از گردشگران ساحلی شهر نوشهر با استفاده از ابزارهای آماری از جمله تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داده است که اعتماد اجتماعی ردشگران تأثیر مهمی در پذیرش شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ساحلی دارد.