سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسف محمدی مقدم – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی
سید نجم الدین موسوی – استادیار گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان
آذین دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان
زهرا سلگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

چکیده:

زمینه و هدف : برند الکترونیکی مجموعه ای فشرده از کلیه نوآوری ها و فعالیت های مستمر و پیوسته در راستای ایجاد ومدیریت یک برند برخط با مفاهیم، راهبردها و طرح های خاصخود در فضای مجازی است و شامل اجزایی می باشد ومفهوم وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا میکند هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر اجزای برند الکترونیکی بر وفاداری به برند می باشد.روش شناسی : این پژوهش،مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری شامل ۲۸۰ نفر از مشتریانبرند الکترونیک شعب بانک تجارت استان لرستان بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (α=۰/۷۴) تعیین گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و Amos18 از طریق روش های آمار توصیفی ، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها : یافته های این مطالعه نشان داد که از میان شش جزء برند الکترونیک ، چهار جزء هویت، تصویر ، ویژگی و روحبرند بر وفاداری به برند الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارد و دو جزء فرهنگ و شخصیت برند بر وفاداری به برند تاثیرمعناداری نداشتند.