سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی جعفری – استاد یار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صالح اولیاء – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه یزد
جمال حسینی عزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در عصر کنونی سازمانهایی راه تعالی را سریعتر طی خواهند نمود که با محور قرار دادن دانش و مدیریت صحیح آن ، بستر مناسبی جهت شناسایی نیازها و دارایی های دانشی سازمان ایجاد نمایند. البته با توجه به محدود بودن منابع سازمانی و عدم قطعیت در اجرای هر استراتژی مدیران باید بر روی حوزه هایی از مدیریت دانش سرمایه گذاری کنند که بیشتریت اثر بخشی را بر تعالی سازمانی دارند. در این پژوهش به منظور ارتباط بخشیدن مابین مدیریت دانش و تعالی سازمانی از ابزار سیستمهای دینامیکی استفاده شده تا تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله استراتژی های مدیریت دانش در دو بعد خلق و نشر دانش تعریف شد و بر اساس هر بعد توانمند سازهای دانشی تعیین و تاثیراتشان بر روی فعالیت های مدیریت دانش تعریف گردید. در ادامه تاثیر فعالیت های مدیریت دانش بر روی شاخص های نتایج دانشی و در نهایت بر روی دستاوردهای مالی و غیر مالی سازمان نشان داده شد. این اثرات به صورت متقابل و با استفاده از حلقه های علی و معلولی و نمودار سطح و جریان بررسی گردید و در آخر با شبیه سازی مدل و اجرای سناریوهای مختلف راهکارهای مناسب برای انتخاب بهترین استراتژی مدیریت دانش پیشنهاد گردید.