سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
مهدی قناد – استادیار گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ش
مهدی بوژمهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه

چکیده:

در این مطالعه، حلّ کلی کرههای جدارضخیم ساخته شده از مواد با تغییرات تابعیFGM) تحت فشار داخلی و خارجی، ارائه شده است. خواص مکانیکی مواد به جز ضریب پواسون، به صورت تابعتوانی از شعاع کره، در راستای ضخامت تغییر میکنند. از حلّ تحلیلی معادلهی ناویر، روابط حاکم بر تنشها و جابهجایی به صورت کلی استخراج شده است. در حلّ عددی با استفاده از شبیه سازی درمحیط نرمافزارABAQUSتاثیر فشار داخلی و فشار خارجی، به صورت جداگانه مطالعه و نتایج حلّ تحلیلی با نتایج حلّ عددی حاصل از المان محدود مقایسه شده است. نتایج المان محدود با دقّتبسیار خوبی بر نتایج تحلیل تئوری منطبق است