سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضا
علیرضا محمدی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضا

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها در مجموعهماهوارهها Constellation) مدت زمانی است که طول میکشد تا ناحیهی خاصی از زمین توسط مجموعهماهواره پوششدهی شود. محاسبهی زمان پوششدهی خط استوا توسط ماهوارههای مدارپایین و مطالعه تأثیر پارامترهای مداری روی آن، موضوع این مقاله میباشد. ابتدا با استفاده از قوانین مکانیک مدار، حرکت مداری ماهواره شبیهسازی شد. این شبیهساز قادر به رسم رد مسیر Ground track ماهواره است. سپس روشی برای محاسبهی زمان پوششدهی خط استوا توسط یک یا دو ماهوارهی مستقر در مدارهای دایرهای، ارائه شد. این روش، به صورت یک برنامه محاسبه زمان پوششدهی درآمده است. نتایج برنامه به صورت نمودارهایی ارائه شده که زمان پوششدهی را برحسب المانهای مؤثر مداری و اندازهی زاویهی میدان دید ماهواره، نشان میدهد. و در نهایت تاثیر این پارامترها روی زمان پوششدهی بررسی و با انتخاب مناسب المانهای مداری، مدارهای دو ماهواره طراحی شدند