سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین کریمیان – کارشناس ارشد اقتصاد، عضو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
مریم یاراحمدی – کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی مدیریت برنامه
محسن لطفی – کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقها

چکیده:

تورم پدیدهای قدیمیتر از نظام بانکی است و در واقع یکی از دلایل عمده تشکیل نظام بانکی، انضباط پولی و کنترل تورم است. با جدی گرفتن اثر مخرب تورم در عملکرد اقتصادی، مقامات بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته دنیا و به تبع آن در بسیاری از کشورهای دیگر، انضباط پولی، کنترل تورم و ثبات در قیمتها را سرلوحه سیاستهای پولی قرار دادند. با توجه به این که گسترش پول و اثر آن در اقتصاد از سوی نظام بانکی در اقتصاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مقاله حاضر بااستفاده از یک الگوی کلاسیک و دادههای سالانه به تجزیه و تحلیل نقش و جایگاه نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم در طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ می پردازدنتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که، در اقتصاد ایران و با توجه به دوره نمونه( ۱۳۸۷-۱۳۵۲ و نوع متغیرهای مستقل الگوی این پژوهش، اولاً متغیرهای مدل در توضیح تغییرات قیمت نقش دارند. اما بیشترین سهم در توضیح تغییرات سطح قیمت را به ترتیب متغیرهای سرعت گردش پول، درآمد ملی وپایه پولی دارد. با توجه به این که این سه متغیردر ایجاد تورم بیشترین اثر را داشتهاند لذا نظام بانکی کشور باید در سیاست گذاریهای ضد تورمی از حجم پول کاسته و به طریق مناسب تشویق و افزایش تولید راسر لوحه رفتار خود قرار دهد.