سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نوحه گر – دانشیار، عضوهیئت علمی دانشگاه هرمزگان
مریم جمشیدی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
رسول مهدوی نجف آبادی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
حسن لشکری – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران

چکیده:

از خصوصیات عمومی حوضه های آبریزی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند نوسانات شدید دما و بارش می باشد. در نتیجه رگباری بودن بارش ها، خسارتها شدید می باشد، لذا ضروری است که با مطالعه بارش و رواناب شکل گرفته، تا حد امکان از خسارتها جلوگیری نمود. جهت نیل به این هدف، از آمار ایستگاههای آب سنجی و باران سنجی ثبات که هر کدام واقع در شمال و جنوب حوضه می باشند در دوره آماری ۱۵ ساله استفاده شد و با استفاده از شاخص های معمول هیدرولوژی به محاسبه پارامترهای هیدرولوژیکی پرداخته شده، لذا مهمترین این خصوصیات که شامل رژیم بارش، مدت، مقدار و شدت بارش و همچنین مشخصات سیلاب حاصله از هرکدام از این بارش ها می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج هم نشان داد که مدت و شدت بارش ها در جنوب حوضه نزدیک به خروجی که سیستم های بارش زا بیشتر نیز از جنوب وارد می شوند بیشتر است. به طورکلی دو دسته، هیدروگراف بدست آمد، هیدروگراف هایی دارای یک نقطه اوج و هیدروگراف های دارای چند نقطه اوج، که ۷۵ درصد از آنها دارای یک نقطه اوج می باشند. زمان تمرکز حوضه نیز کم می باشد و هیدروگراف ها به فرم نوک تیز و با شیب تند در هر دو شاخه صعودی و نزولی بدست آمدند در نتیجه بارندگی با سرعت زیاد به رواناب تبدیل شده و به سرعت از حوضه خارج می شود، در نتیجه می توان وقوع سریع سیلاب را بعد از شروع بارندگی در منطقه انتظار داشت.