سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال حسینی عزآبادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمد دهقانی سریزدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه سازمانهایی درمسیرتعالی قراردارند که درکناربسترسازی مناسب و انجام فعالیتهای درست به نتایج قابل قبول و مناسبی دست یابند دراین راستا سازمان هادرازای اجرای فعالیتهایی ازجمله مدیریت دانش می توانند بررسی کنند به چه نتایج مطلوبی ازجمله وفاداری مشتریان می توانند دست یابند سازمان ها جهت ارزیابی فعالیت های انجام شده درراستای مدیریت دانش نیازمند مدلهایی میباشند که بتوانند آن را درتمامی ابعاد مورد بررسی قراردهند یکی از این مدلهای ارزیابی مدیریت دانش مدل ابزار سنجش و ارزیابی مدیریت دانش می باشد ازطرفی جهت سنجش نتایج عملکرد خود درقبال مشتریان و برداشت آنها میتوانند ازمدلهای تعالی سازمانی همچون مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استفاده نمایند دراین پژوهش به منظور ارتباط بخشیدن مابین دانش و سنجش وفاداری مشتریان ازابزار پویایی شناسایی سیستم استفادهش ده تا رفتار و تاثیر مدیریت دانش بروفاداری مشتریان مورد مطالعه قرارگیرد.