سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شعبان الهی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
روح اله ابوجعفری – دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری
عادل پیغامی – استادیار دانشگاه امام صادق ع تهران
کاظم یاوری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعات نآم نوآوری به عنوان یک رشته علمی نزدیک به نیم قرن درحال فعالیت می باشد و توانسته است دراین مدت توجه بسیاری دردانشگاه ها و حوزه های مختلف سیاست گذاری را جلب کند هم اکنون این جریان با مسائلی درمورد میزان کاربردی بودن مفاهیم و نظریه این رشته روبروست که ناشی ازعدم رویکرد لازم برای نظریه سازی های دقیق دراین حوزه است استفاده این جریان ازنظریه عمومی سیستم ها درابتدا مسائل مختلفی از قبیل تقدم رویکرد عرضه فناوری و یا کشش تقاضا که دردهه ۶۰و۷۰ موردبحث بود را حل نمود اما بعدها محققان این حوزه روشهای سیستمی جدید به خصوص روش سیستمهای نرم و سیستمهای انتقادی کمتر استفاده کردند دراین تحقیق با اشاره دو رویکرد مطرح شده درنگاه به نظام نوآوری یعنی رویکردهای گسترده و محدود با اشاره روشهای جدید سیستمی و بررسیهای مکاتب سیستمی جامعه شناسی پیشنهاد استفاده از رویکرد تحلیل بین سیستمی ارایه میشود و درنههایت با استفاده ازم طالعه موردی رابطه بین نظام نوآوری و نظام مالی موردبررسی قرارگرفته است.