سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا اسدی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین گروه عمران قزوین ایران
علیرضا آذربخت – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک اراک ایران
مهران سیدرزاقی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین قزوین ایران

چکیده:

زلزله عامل اصلی خرابی سازهها میباشد که تلفات اقتصادی و جانی زیادی به بشر وارد میکند. شهر قزوین از جمله مناطقی است که زلزله های بزرگ مانند بویین زهرا ۱۳۴۱ ، منجیل ۱۳۶۹ و آوج ۱۳۸۶ در آن رخ داده است. در این مطالعه ابتدا به جمع آوری اطلاعات و مشخصات زمین لرزه ها و گسل های فعال و همچنین اطلاعات جغرافیایی مربوط به شهر قزوین در شعاع ۱۵۰ کیلومتر از شهر قزوین پرداخته، همچنین میزان لرزه خیزی هریک از این منابع تعیین گردید. سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به نرم افزار Crisis مدل خطر لرزه ای احتمالاتی ساخته شده است. با استفاده از خروجی های بدست آمده از نرم افزار به تحلیل خطر منطقه پرداخته و بیشینه شتاب طیفی منطقه برای هر رابطه کاهندگی به کار رفته بدست آمد. که مقایسه ای با مقدار پیشنهادی شتاب مبنای طراحی آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران در دوره بازگشت ۵۰۰ سال انجام گردیده است