سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فرشید غلامرضا نژاد –

چکیده:

اگزرژی به مفهوم حداکثر کار مفید قابل دستیابی از مقداری انرژی و یا جریانی از یکماده میباشد و تحلیل اگزرژی روشنسبتاً جدیدی استکه عملکرد ترمودینامیکی سیستمهای مختلفرا از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیکبه جای قانون اول آن ارزیابی مینماید. این موضوع از آن جهتکه منابع انرژیهای شناخته شده محدود بوده و قیمت آنها درحال افزایشاست و اینکه در روش تحلیل اگزرژی مسائل اقتصادی را نیز میتوان در کنار مسائل ترمودینامیکی مطرح و بهینه سازی سیستمها را بر این اساس انجام داد، حائز اهمیتمیباشد. در تحقیق حاضر تحلیل اگزرژی بر روی نیروگاه بخار تبریز انجام گرفته و با مدلسازی سیکل حرارتی این نیروگاه نابودی اگزرژی در هر یکاز اجزاء اصلی سیکل در بار عملی ۳۵۰MW بدست آمده است. نتایج این محاسبات نشان میدهد که بویلرعامل اصلی نابودی اگزرژی در سیکل نیروگاه میباشد که در بار یاد شده، مقدار این نابودی ۵۶٫۲۳ درصد اگزرژی سوخت را تشکیل میدهد در حالی که در کندانسور که عامل اصلی تلفاتانرژی است، فقط ۱٫۰۶ درصد اگزرژی سوختنابود میگردد. سپسبا مدلسازی بویلر نیروگاه مذکور، تحلیل انرژی آن انجام گرفته، که مقایسه نتایج آن با مقادیر واقعی نشان از دقتمناسباین مدلسازی میباشد. با تحلیل اگزرژی بویلر و با بررسی فرآیندهای انتقال حرارت و احتراق بعنوان عوامل اصلی نابودی اگزرژی، تاثیر پارامترهای بهرهبرداری بویلر، از قبیل میزان هوای اضافی، پیشگرمایشهوای ورودی و نسبتگازهای برگشتی به کوره بر نابودی اگزرژی در آن برای حالت استفاده از سوختمازوتبررسی شده و در نهایت با توجه به اینکه طرح تبدیل سوختنیروگاه از مازوتبه گازطبیعی در دستاقدام میباشد، امکان سنجی این طرح از نقطه نظر تحلیل اگزرژی مطالعه گردیده است