سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم زارعی شهامت – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز ملاثانی
افشین مرزبان – مربی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده:

بخش کشاورزی بالاترین سهم را درمصارف آب کشوردارد ولی متاسفانه تولیدات کشاورزی حاصل از آن و شاخص بهره وری آب برحسب کیلوگرم محصول به ازای یک مترمکعب آب مصرفی پایین است بنابراین به منظور محاسبه بهره وری مصرف آب نیشکر دراستان خوزستان و مقایسه آن با سایر مناطق تولید کننده نیشکر درجهان و علل پایین بودن آن پژوهشی درسال ۱۳۸۸ دریک دوره تناوب شش ساله از سال ۸۷-۸۲ درکشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در ۲۵ کیلومتری جاده اهواز آبادان انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که هرهکتار زیرکشت نیشکر به طور متوسط سالیانه حدود ۳۱۶۸۸ مترمکعب آب مصرف می کند و انرژی مورد نیاز برای پمپاژ هرمترمکعب آب درکشت و صنعت دعبل خزاعی برابر ۰/۳۶ مگاژول و متوسط انرژی الکتریسیته مصرفی درکشت و صنعت دعبل خزاعی درهرسال GJ/ha 26/3 بود متوسط عملکرد مزارع درطول دوره مورد بررسی برابر ۷۴/۳ تن درهکتار بوده است بنابراین بهره وری آب دراین دوره برابر با ۲/۳۴ کیلوگرم برمترمکعب محاسبه گردید علت پایین بودن بهره وری آب دشکرت و صنعت دعبل خزاعی بالا بودن حجم تلفات اب می باشد بطوریکه ۲۰ درصد از آب پمپاژ شده از ایستگاه اصلی تا رسیدن به ایستگاه های ثانویه هدر می رود.