سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ستار صالحی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب
پریچهر کردی – دانشجوی مهندسی کشاورزی آب
سلمان صفوی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب

چکیده:

به منظور مقابله با چالشهای ناشی از محدودیت منابع آب در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مدیریت ترکیبی تولید و مصرف د رجهان مطرح گردیده و توسعه یافته است لذا یکی ازمواردی که در بحث مدیریت مصرف آب همواره مورد توجه می باشد کاهش حجم مصرف آب در شرایطی است که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب صورت پذیرفته لیکن هیچ گونه درآمدی را برای شرکت آب و فاضلاب به همراه نخواهد داشت این نوع مصارف در جدول بالانسینگ IWA تحت عنوان مصارف مجاز بدون درآمد نامگذاری می شود از جمله این نوع مصارف می توان به مصارف داخلی بسیاری از ارگان ها اماکن عمومی و دیگر موارد اشاره نمود لازم به ذکر است با توجه به اینکه ایننوع مصارف دراین حالات می توند علاوه بر حفظ منابع آب منافع قابل توجهی را برای شرکت های آب و فاضلاب به همراه داشته باشد