– برگه های شناسایی کتاب: فهرست نویسی برای یک کتاب تهیه میکند عبارتست از: برگه  مؤلف (برگه مادر یا برگه  سرشناسه)، برگه  عنوان کتاب، برگه های موضوعی و در صورت لزوم دیگری مثل برگه  ناشر،

نخستین برگهای که برای کتاب تهیه می شود برگه  مادر (برگه  سرشناسه) نامیده می شود. وجه تسمیه «مادر» به این برگه به این مناسبت است که مطالب این برگه با نام نویسنده یا پدیدآورنده  اثر شروع میشود و نیز همه  اطلاعات لازم برای مشخص شدن کامل اثر در آن ثبت می شود و بقیه  برگه ها از روی آن تهیه میگردد. علت اینکه فهرستنویس برای یک کتاب چند برگه تهیه می کند

صرفنظر از تأمین نیازهای واحد فهرستنویسی کتابخانه به آن خاطر است که مراجعه کننده ممکن است عنوان کتابی را بداند ولی نام مؤلف آن را نداند و یا نام مؤلف را بداند اما عنوان کتاب به خاطرش نباشد و نیز ممکن است نه نام مترجم و نه نام کتاب و نه نام مؤلف را بداند، ولی میداند که در زمینه  چه موضوعی در جستجوی کتاب است. لذا تحت عنوان موضوع مورد نظر خود به برگه دان مراجعه می کند و از طریق برگه موضوعی در برگه ها که در ایران معمولاً به رنگ قرمز نوشته میشود، از کتابهای دیگری نیز که زیر همان موضوع مورد نظر پشت سرهم در برگهدان قرار گرفتهاند آگاه میشود و به این ترتیب مطالعه کننده در یک موضوع خاصی به کتابهای بیشتری دسترسی مییابد.

از دیگر برگه های لازم یک کتاب که در بازیابی کلیه  آثار مؤلفی که با نامهای مختلف به تألیف پرداخته کمک فراوان می کند، برگه  مستند مؤلف است. برای اینکه یک شکل ثابت و یکسان از نام نویسنده در برگه های مختلف مربوط به آثار وی، برگزیده شود و همواره آن نام برای ثبت آثارش به کار رود، برگهای حاوی نام اشهر نویسنده تهیه می شود که به آن برگه  مستند مؤلف میگویند و اصولاً منابع و مآخذ تشخیص شکل برگزیده و نیز صورت گوناگون نام مؤلف در این برگه قید میشود. اگر مؤلف سازمانی باشد، تاریخ