سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین جواهری کوپایی – دکترای مهندسی ژئوتکنیک
حسن رودگرآملی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک۳

چکیده:

تدقیق و بازنگری پارامترهای طراحی بر اساس نتایج رفتارنگاری یک سد در حین ساخت، امکان پیشبینی واقعبینانه رفتار سد در زمان آبگیری و حین بهرهبرداری را فراهم میکند. در این روند ابتدا بر مبنای نتایج آزمایشگاهی پارامترهای رفتاری مصالح تعیین شده و بر اساس آن تحلیل نشست حین ساخت سد انجام میپذیرد. در زمان ساخت نیز نتایج حاصل از ابزار دقیق با مقادیر مورد انتظار از تحلیل انجام شده مقایسه میشود و در نهایت تحلیل برگشتی با اصلاح پارامترهای رفتاری به گونهای که نتایج تحلیل با نتایج ابزار دقیق همخوانی پیدا کند، صورت میپذیرد. در این مقاله تحلیل برگشتی بدنه سد پایین سیاهبیشه بر پایه نتایج آزمایشگاهی و با استفاده ازنتایج ابزار دقیق ارائه میشو د. در این تحلیلها مدل رفتاری هیپربولیک برای مصالح بدنه سد انتخاب شده است