سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

لیلا بنی عامریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
کیومرث زرافشانی – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

پدیده عدم اشتغال و سوء اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مساله ای است کهاز اوایل دهه ۷۰ خورشیدی درایران بروز کردهاست دراین میان وضع فارغ التحصیلان کشاورزی حادتر است و هرسال با افزایش دانش آموختگان این رشته رقابت برای یافتن شغل بیشتر و شدیدتر شده و میزان بیکاری نیز افزایش یافته است از این رو به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش اموختگان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دردانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از مصاحبه تلفنی پاسخ های موردنظر از دانش اموختگان سال های ۱۳۷۳تا۱۳۸۲ دردوره های روزانه و شبانه بدست آمد. جامعه آماری ۶۷۶ نفر و تعداد نمونه ها ۲۴۵ نفر بود که درنهای تامکان دسترسی به ۱۶۸ نفر از دانش آموختگان مورد نظر فراهم گردید نتایج تجزیه و تحلیل امار و اطلاعات جمع آوری شده از ۱۶۸ مصاحبه تلفنی نشان میدهد که نرخ بیکاری دربین این گروه از دانش آموختگان حدود ۴۲/۳ درصد و نرخ اشتغال حدود ۵۷/۷ درصد از ۷/۷ درصد از شاغلین دربخش دولتی ۴۴ درصد دربخش خصوصی ۱/۲ درصد بصورت خوداشتغالی و ۴/۸ درصد دربخش غیرکشاورزی مشغول به فعالیت می باشند.