سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید غلامی – دانشجوی کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرم
حکمت ربانی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
پیام جوادی کیا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بررسی آلودگی هوا ناشی از آلاینده های خروجی در بخش کشاورزی به عنوان یک مشکل زیست محیطی حائز اهمیت می باشد، چرا که آلودگی هوا امروزه به عنوان یکی از مشکلات انسانی رد سراسر جهان مطرح می باشد. ماشین ها و وسایل مورد استفاده در مراحل مختلف کشاورزی نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند، به همین دلیل در این تحقیق به بررسی و تحلیل میزان برخی گازهای خروجی (CO, CO2, HC) از اگزوز سم پاش اتو مایزر پرداخته شه است، به نحوی که در دورهای مختلف کاری (۳۲۰۰ و ۴۲۰۰ و ۵۰۰۰ دور بر دقیقه) مقدار آلاینده های با استفاده از دستگاه مخصوص اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین های دانکن و تجزیه واریانس نشان دهنده معنی دار بودن تاثیر تغییرات دور موتور در میزان CO اندازه گیری شده رد سطح ۵ درصد بود.