سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه تبریز
سجاد قربان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زنجان
سهیل محمدکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امین آهن یار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از فرضیات اساسی در مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی ایستا بودن سری زمانی است. این در حالی است که بسیاری از سریهای هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند، ناایستا هستند. بنابراین ارائه روشهایی که بتواند ایستایی را بررسی کرده و قبل از مدلسازی درتشخیص وجود یا عدم وجود ایستایی به ما کمک کند، بسیار مفید خواهد بود. هدف از این تحقیق کاربرد آزمونهای ADF ، KPSS ،DFGLS ، PP و ERS جهت آزمون ایستایی سریهای زمانی جریان رودخانه باراندوزچای در مقاطع زمانی روزانه، ماهانه و سالانه میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که به غیر از سری سالانه جریان رودخانه، مابقی سری های زمانی ماهانه و روزانه در اکثر روشهای آزمون ایستایی، ناایستا هستند.