سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در چرخهی صنعت تولید آهن و فولاد، بخشکوره بلند مهمترین نقش را در فرآیند تولید آهن خام دارد. اهمیت این موضوع تا آنجا است که محققان بسیاری را ترغیب به مطالعه در این زمینه کردهاست. در این تحقیق نیز مطالعه بر روی کارایی کوره بلند، از طریق موازنهی اگزرژی و بررسی راندمان قانون دوم ترمودینامیک صورت گرفته است. یک مدل ساده برای تحلیل اگزرژی کوره بلند ارائه می- شود که در این مدل برای کوره ورودیها و خروجیهای مشخص در نظر گرفته شده است. براساس مدل، میزان بازگشتناپذیری کوره ۵۰/۹۷% بهدست آمد. همچنین، راندمان کوره بلند بر اساس تعریفقانون دوم و محاسبات مدل ۴۵/۷۵%حاصل شد. بخش عمدهی این بازگشتناپذیری ناشی از فرایند احتراق کک و اکسیژن در داخل کوره است. این مطالعه پیشنهاد میکند جهت کاهشبازگشت ناپذیری و افزایش راندمان قانون دوم دمای هوای دم ورودی به و دمای چدن مذاب خروجی از کوره بلند افزایش یابد