سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل حاجی زاده اقدم – کارشناس ارشد – دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمحمد سیدمحمودی – استادیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله تحلیل اگزرژی دو نوع سیکل تبرید جذبی سهاثره سری و موازی با سیال عامللیتیوم بروماید- آب صورت گرفته است. با استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده برای هر سیستم، مقادیر بازگشت ناپذیری،آنتالپی، آنتروپی، دما،دبی جریانی ومیزان انتقال حرارت برای تک تک اجزا هر دو سیستم محاسبه گردیده است. تاثیر دمای ژنراتور و دمای اوپراتور بر روی COP و بازده اگزرژتیکی (E ) هر دو سیستم بررسی گردیده است که نتایج حاکی از برتری نسبی نوع جریان موازی نسبت به جریان سری می باشد. همچنین از مقایسه سیستم ها با سیستم های تبرید جذبی دو اثره و تک اثره، برتری سیستم های تبرید جذبی سه اثره به وضوح دیده می شود.