سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید ورطه پرور – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – دانشیار دانشگاه تهران
اکبر عرب حسینی – دانشیار دانشگاه تهران
سیدرضا حسن بیگی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهایی که برای تحلیل انرژی درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است تحلیل اگزرژی می باشد به منظورکاهش مصرف انرژی روش خشککنی طراحی شده است که ا زترکیب دو نوع خشک کن بستر سیال و بستر ثابت تشکیل شده است دراین تحقیق مطابق قانون دوم ترمودینامیک به تحلیل اگزرژی و پارامترهای موثر برتلفات و بازدهی اگزرژی این خشک کن ترکیبی پرداخته می شود درآزمایشها اثر سه دمای هوای ورودی به خشک کن ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس و سه ضخامت بستر ۴و۶و۸ سانتی متر درطبقه فوقانی که بستر ثایت است بررس یگردیده است نتایج نشان داد که تلفات اگزرژی طبقه فوقانی کمتر و بازدهی اگزرژی آن بیشتر از طبقه پایین است همچنین افزایش ضخامت طبقه پایین سبب افزایش تلفات و کاهش بازدهی اگزرژی طبقه فوقانی گردیده و درحالیکه افزایش ضخامت طبقه فوقانی سبب کاهش تلفات و افزایش بازدهی طبقه پایین میگردد.