سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین نامجوباغینی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران
فرامرز سرحدی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
سیدمحمود ابوالحسن علوی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

چکیده:

در ۱مقاله حاضر، تحلیل اکسرژی و بهینه سازی یک کلکتور. حرارتی فتوولتائیک خورشیدی ۲ (PV/T)انجام شده است بدین منظور، از مدل های حرارتی و الکتریکی بهبودیافته برا ی محاسبه پارامترها و راندمان های حرارتی و الکتریک ی کلکتورPV/Tاستفاده شده است. علاوه بر این یک معادله جدید برای بر حسب اتلافات اکسرژی در PV/T راندمان اکسرژی کلکتور سیستمPV/Tبه دست آمده است . یک برنامه شبیه سازکامپیوتری جهت انجام محاسبات حرارتی و الکتر یکی نیزتوسعه داده شده است. نتایج این برنامه در توافق خوبی با داده های تجربی گذشتگان بوده و همچنین از نتایج شبیه سازیکامپیوتری دیگران دقی ق تر می باشد . در انتها بهینه سازی اکسرژی و مطالعات پارامتری انجام شده است . نتایج نشان میدهند که معادله جدید راندمان اکسرژ ی کلکتورPV/Tدرتوافق خوبی با معادله راندمان اکسرژ ی تحقیقات گذشتگان میباشد (خطا ی می ان دو معادله کمتر از ۴ درصد است ).مقادیر بهینه سرعت سیال ورودی، ارتفاع مجرای جریان وراندمان اکسرژی حداکثر به ترتیب ۸/۶۷M/S-%13M-12/3%-به دست آمدند.