سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نامجو – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی – عضو هیت علمی تمام وقت گروه
فرامرز سرحدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی – گروه مهندسی مکانیک، دانشک
فاطمه صبح نمایان – کارشناس مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده

چکیده:

در مقاله حاضر، گرمکن های هوایی خورشیدی ۱ توسط مفهوم اکسرژی ۲ بهینه سازی شده اند . بدین منظور مدل ریا ضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و اپتیکی گرمکن بدست آورده شده است . در این مدل اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکردی گرمکن به عنوان متغیر فرض شده اند . پس از این مدل سازی، ضمن متغیر بودن ضریب افت حرارت کلی ۳ و سایر ضرایب انتقال حرارت گرمکن و تصحیح خطای رایج د ر استخراج رابطه اکسرژی تابشی خورشید ، تحلیل بی بعد اکسرژی صورت گرفته است و راندمان اکسرژی گرمکن هوایی بدست آمده است . در انتها توسط توابع بهینه سازی MATLAB پارامترهای بی بعد عدد جریان جرمی ۴ و طول مسیر جریان ۵ برای حداکثر شدن راندمان اکسرژی گرمکن هوایی یافت شده اند و نمودار راندمان اکسرژی بر حسب برخی از پارامترها رسم و بررسی شده است . روش کاملاً عمومی بوده و می تواند برای هر سیستم مشابه بکار برده شود . کاربرد مفید روش اکسرژی در تعیین ناحیه بهینه کارکرد گرمکن هوایی خورشیدی نتیجه شده است .