سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

شکست شدید و ناگهانی سنگ درنتیجه تمرکز تنش بالا درمحیطهای زیرزمینی عمیق را انفجار سنگ می گویند این پدیده با آزاد شدن آنی انرژی کرنشی ذخیره شده درسنگ همراه بوده و موجب خسارات زیادی به تجهیزات و نیروی کار می شود این پدیده درسنگهای نرم تر حتی زغال سنگ نیز اتفاق می افتد انفجار درمعادن زغال بدلیل آزاد شدن ناگهانی مقدارزیادی انرژی دینامیکی درطی شکست شدید کانسار زغال Out Burst نامیده می شود تاکنون مدلهای مختلفی به منظور پیش بینی احتمال وقوع این پدیده ارایه شده است با این وجود درهیچ یک از این مدلها به تشریح مکانیزم این پدیده پرداخته نشده است دراین مقاله ضمن ارایه مکانیزم انفجار سنگ دراستخراج لایه های عمیق زغال سنگ با تاکید برنظریه تعادل حدی انرژی به معرفی روشهای ارزیابی احتمال وقوع این پدیه پرداخته شده و درنهایت راهکارهایی به منظور کاهش خسارت ناشی از آن ارایه شده است.