سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد نعمت اللهی – کارشناسی ارشد
امیر رحیمی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان
تورج توکلی قینانی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این تحقیق یک مدل ریاضی برای آنالیز انرژی و اکسرژی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی که بر مبنای فرآیندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری از هوا کار می کند ارائه شده است . قوانین بقای جرم، انرژی ومومنتم برای پیش بینی تغییرات دما و آنتالپی جریان های هوا و آب در طول برج بکار برده شد. پیش بینی های مدل ریاضی با داده های آزمایشگاهی متناظر مورد مقایسه قرار گرفت و دقت مدل در پیش بینی رفتار سیستممورد مطالعه، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که به دلیل برگشت ناپذیری های ترمودینامیکی و تولید آنتروپی در طول فرآیندهای انتقال حرارت و جرم، اتلاف اکسرژی در سیستم وجود دارد . همچنین اثر بعضی پارامترهای عملیاتی مانند قطر قطرات ورودی و دبی آب ورودی بر میزان اتلاف اکسرژی برج مورد مطالعه قرار گرفته است.