سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمزه شکیب – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
رضا میرغفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
حمید شری زاده – کارشناس معدن

چکیده:

پاسخ دینامیکی سازه متاثر ازحرکات لایه های زیرین و ازطرف دیگر پاسخ یا رفتار تنش تغییر شکل لایه های خاک زیرین تحت تاثیر حرکات سازه است درحالت کلی نشست پی بعد ازاعمال بارلرزه ای نسبت به حالت استاتیکی تغییر میکند تاثیر اندرکنش خاک و سازه درخاکهای سست ازاهمیت قابل توجهی برخوردار است و این پدیده منجر به تغییر درنیروهای داخلی سازه نسبت به حالتی که ازاثراندرکنش خاکو سازه صرفنظر خواهد شد دراین پژوهش با استفاده ازتقابل دو کد FLAC,SAP2000 به تحلیل استاتیکی و دینامیکی اندرکنش خاک – سازه برروی پل سه دهانه بتنی پرداخته می شود براساس نتایج حاصله درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک سازه دربعضی ازبخشهای پل درجهت اطمینان و درقسمت هایی ازپل درخلاف جهت اطمینان می باشد تاثیر اندرکنش خاک سازه به خصوص درتیرهای عرضی درمحل پایه ها مشهود می باشد ضمن اینکه با توجه به افزایش تغییر مکان ها درخاکهای نرم می بایست امکان ایجاد جابجایی را برای سیستم ایجاد نمود و سیستم نرمتری را طراحی نمود.