سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاوه ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند
علی صفوی نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند
سیدعلی میربزرگی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق معادله انرژی با حضور انتقال حرارت مرکب تابشی وهدایتی در محیط جذب کننده- صادر کننده و انحرافگر با ضریب انکسار متغیر حل شده است. برای حل معادله انرژی از روش شبکه بولتزمن ۱ استفاده شد و برای محاسبه اطلاعات تابشی مورد نیاز معادله انرژی، از روش راستاهای مجزا ۲ که روشی بر اساس نمایش گسسته متغیرهای جهتی شدت تابش است، استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی ترکیب روش شبکه بولتزمن و روش راستاهای مجزا، نتایج حاصله از این تحقیق با نتایج کارهای گذشته مقایسه میشود، همچنین اثر تغییرات مکانی ضریب انکسار و تغییر ضریب البیدو ۳ بر میدان دما و شارهای حرارتی تابشی، هدایتی و کل بررسی میشود