سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیتا خرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد جواد مغربی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مکانیک

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازروش تفاضلمحدود فشرده به شبیه سازی معادله انتقال حرارت دوبعدی گذرا دریک ماده هدفمند استوانه ای شکل پرداخته ایم با فرض معلوم بودن تاریخچه دما دردولایه داخلی وخارجی و همچنین شرط آدیاباتیک درمرکز استوانه به تحلیل انتقال حرارت و محاسبه و تعیین شرایط مرزی موردنیاز جهت حصول به شرط اولیه تامین کننده این توزیع دما میپردازیم نتایج بدست آمده ازتحلیل دربقیه لایه ها با مقادیر تجربی درلایه های مذکور مقایسه شدها ست نتایج نشان میدهد که میزان خطا قابل قبول به نظر می رسد.