سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا سفید پری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه ماشینه
سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه ماشینه
شاهین رفیعی – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دان

چکیده:

مصرف انرژی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از بخشهای تولیدی کشور قرر گرفته است. یکی از بخشهایی که از منابع متنوع انرژی بهره میگیرد بخشکشاورزی است. در مطالعه حاضر به بررسی الگوی مصرف انرژی در تولید یکی از محصولات کشاورزی پرداخته شده است. از آنجاییکه در محصول سبزی برگی(شامل انواع سبزیهای ریحان، اسفناج، انواع تره و …) هنوز تعداد قابل توجهی مزارع سنتی وجود دارد که در مقابل تعدادی دیگر بخشی از عملیاتهای کاشت تا برداشت خود را با ماشین انجام میدهند، به مقایسه انرژی مصرفی این دو دسته مزارع پرداخته شد. همچنین سهم شکلهای مختلفانرژی نظیر انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و… مورد تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که تحقیقاتی توسط پژوهشگران بر روی مصرف انرژی در کشت محصول سبزی برگی انجام نشده است؛ که البته این موضوع نیز در چگونگی الگوی مصرف انرژی نامناسب در تولید این محصول بیتأثیر نبوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم انرژی مصرفی در بین نهادههای کشاورزی به کود شیمیایی و در بین انواع کود به کود ازته اختصاصیافته است. همچنین به ازای هر هکتار کشتسبزی برگی در مزارع نیمه مکانیزه و سنتی به ترتیب ۲۰/۲۹GJ/ha و ۱۵/۵GJ/ha انرژی نیاز است. نسبت انرژی این محصول بیشتر از یکو حدود۲/۵ محاسبه شد. درصد بیشتری از انرژی از نوع انرژی غیر مستقیم و تجدیدناپذیر میباشد که اهمیت مدیریت مصرف انرژی را نشان میدهد. محاسبات نشان داد درطی مراحل کاشت تا برداشت سبزی برگی ۵۸۸ ، ۵۰۱ تن گازCO2 تولید می گردد. استفاده از روشهای نوین کشاورزی و جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر از جمله راهکارهای استفاده بهینه در راستای نیل به هدف کشاورزی پایدار پیشنهاد می-گردد